Cara Bertaubat kepada Allah, Tak ada Kata Terlambat

Cara Bertaubat kepada Allah, Tak ada Kata Terlambat


Cara bertaubat kepada Allah  - Tidak ada kata terlambat untuk melakukan taubat meminta ampun kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Allah SWT adalah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Az-Zumar (39:53) 

Bagi manusia yag hendak melakukan taubat, ayat di atas tentunya menginformasikan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa besar dosa manusia, namun bila ditebus dengan taubat yang tulus dan sungguh-sungguh, maka Allah SWT akan mengampuninya.

Baca juga : 


Cara Bertaubat kepada Allah yang harus Anda Lakukan


Ada kondisi dimana taubat menjadi tulus dan ikhlas. Inilah cara bertaubat kepada Allah.  
  1. Yang pertama, orang yang bertaubat mampu menahan diri dari perbuatan dosa.
  2. Kedua, orang tersebut merasa menyesal yang dalam dan tulus karena telah melakukan dosa
  3. Ketiga, ia telah memutuskan bahwa tidak akan melakukan perbuatan dosa kembali
Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka cara bertaubat kepada Allah yang demikian tidak sah. Adapun jika maksiat itu berkaitan dengan hak manusia maka taubat itu diterima dengan empat syarat. Yakni ketiga syarat di muka, dan yang keempat hendaknya ia menyelesaikan hak yang bersangkutan.
  • Jika berupa harta atau sejenisnya maka ia harus mengembalikannya.
  • Jika berupa had (hukuman) atas tuduhan atau sejenisnya maka hendaknya had itu ditunaikan atau ia meminta maaf darinya.
  • Jika berupa ghibah (menggunjing) maka ia harus memohon maaf.
Salah satu cara bertaubat kepada Allah adakah wajib meminta ampun kepada Allah dari dosa. Jika ia bertaubat akan dosa, maka taubat itu diterima di sisi Allah, dan dosa-dosanya yang lain masih tetap ada. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang menunjukkan wajibnya melakukan taubat. Dalil-dalil yang dimaksud telah kita uraikan di muka. Allah menyeru kita untuk bertaubat dan ber-istighfar, Ia menjanjikan untuk mengampuni dan menerima taubat kita, merahmati kita manakala kita bertaubat kepada-Nya serta mengampuni dosa-dosa kita, dan sungguh Allah tidak mengingkari janji-Nya, asalkan manusia mampu melakukan cara bertaubat kepada Allah dengan benar.

Dalam surat Al-Furqan Ayat 25:70 juga dijelaskan bahwa Allah SWT akan mengubah orang-orang yang jahat menjadi orang yang beriman, asalkan ia bertaubat, percaya kepada Allah SWT dan beramal saleh. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemurahan dan kebesaran Allah SWT sangatlah mulia. Allah SWT tidak hanya mengampuni pertaubatan yang spesifik, tetapi ia akan mengampuni seluruh dosa yang telah Hamba-nya lakukan. 


Adapun cara bertaubat kepada Allah yang lainnya, yaitu dengan melakukan ibadah salat lima waktu. 

Selain itu, dengan selalu melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik dapat menghilangkan perbuatan jahat. Hal tersebut juga tercantum di dalam surat Hud ayat 11:114

Baca juga : 

Namun demikian, beberapa Ulama memiliki pandangan lain bahwa taubat hanya dilakukan untuk dosa besar. sehingga membutuhkan pertaubatan yang khusus.
“Syafaat adalah bagi mereka yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku.” (At-Tirmidzi)
Semoga cara bertaubat kepada Allah yang telah kita lakukan dengan sepenuh hati dapat diterima oleh-NyaYa Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Amin.


Baca juga Artikel Menarik Lainnya : 
Doa Taubat dan Istighfar bagi Umat Muslim

Doa Taubat dan Istighfar bagi Umat Muslim


Doa taubat - Manusia mana yang tak pernah berbuat dosa? Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan tentu tak selalu sama untuk masing-masing orang. Tahukah Anda, manusia yang terbaik bukanlah manusia yang bersih dari dosa, melainkan mereka yang ketika berbuat kesalahan langsung mau  melakukan doa taubat kepada Alloh dengan sebenar-benar taubat. 

Doa Taubat - Ayat-ayat tentang Taubat 


Allah Ta'ala berfirman :
"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Az-Zumar: 53), 
"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "(An-Nisa': 110). 
"Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(AsySyuura: 25). 
"Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang "(Al-A'raaf: 153), 
"Dan bertaubatlah Kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. "(An- Nuur: 31). 
"Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Al-lah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (A1-Maa'idah: 74). 
Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?" (At- Taubah: 104). 
"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kama ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (At-Tahriim:8). 
"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap dijalan yang benar. (Thaaha: 82). 
"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah?" 
"Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu Balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orangyang beramal. 
"(Ali Imraan: 135-136). Firman Allah Ta 'ala:'Mereka ingat Allah, maksudnya mereka ingat keagungan Allah, ingat akan perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya, pahala dan siksa-Nya sehingga mereka segera memohon ampun kepada Allah dan mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah.  
Dan firman Allah Ta'ala: "Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu." Yakni mereka tidak tetap melakukannya padahal mereka mengetahui hal itu dilarang dan bahwa ampunan Allah bagi orang yang bertaubat daripadanya. 
Dalam hadits disebutkan :"Tidaklah (dianggap) melanjutkan (perbuatan keji) orang yang memohon ampun, meskipun dalam sehari ia ulangi sebanyak 70 kali. " (HR. Abu Ya'la Al-Maushuli, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Bazzaar dalam Musnadnya, Ibnu Katsiir mengatakan, ia hadits hasan; TafsiY Ibnu Katsir, 1/408).

Baca juga : 

Doa Taubat - Hadits-hadits tentang taubat


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali " (HR. Muslim).

Demikianlah keadaan Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lain maupun yang akan datang. Tetapi Rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah hamba yang pandai bersyukur, selalu melantunkan doa taubat, pendidik yang bijaksana, pengasih dan penyayang. Semoga shalawat dan salam yang sempurna dilimpahkan Allah kepada beliau.

Abu Musa radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam :
"Sesungguhnya Allah membentangkan Tangan-Nya pada malam hari agar beutaubat orang yang berbuat jahat di siang hari dan Dia membentangkan Tangan-Nya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari Barat (Kiamat). "(HR. Muslim)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalkam bersabda:
"Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari Barat, niscaya Allah menerima taubatnya. " (HR.Muslim)

Sebab jika matahari telah terbit dari Barat maka pintu taubat serta merta ditutup. Demikian pula tidak ada gunanya melakukan doa taubat ketika dia hendak meninggal dunia. Allah berfirman :
"Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengeriakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajar kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: 'Sesungguhnya aku bertaubat sekarang .' (An- Nisaa': 18)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, selama (nyawanya) belum sampai di kerongkongan. " (HR• At-Tirmidzi, dan ia menghasan-kannya).

Karena itu setiap muslim wajib melakukan doa taubat kepada Allah agar dibersihkan dari segala dosa dan maksiat di setiap waktu dan kesempatan sebelum ajal mendadak menjemputnya sehingga ia tak lagi memilki kesempatan, lalu baru menyesal, meratapi atas kelengahannya. Dan sungguh, setiap dari manusia yang meninggal pada akhirnya menyesal. Jika dia orang baik, maka ia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak kebaikannya, dan jika ia orang jahat maka ia menyesal mengapa ia tidak mau melakukan doa taubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberi-Nya rezki dari arah yang tiada disangka-sangka. " (HR. Abu Daud) (Lihat kitab Lathaa'iful Ma'arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 172-178 )

Imam Al-Auza'i ditanya: "Bagaimana cara beristighfar? Beliau menjawab: "Hendaknya mengatakan : "Astaghfirullah, astaghfirullah. " Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah.

Baca juga : 

Anas radhiallahu 'anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman :
"Allah Ta'ala berfirman: "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau memohon dan mengharap kepadaKu, niscaya Aku ampuni dosa-dosamu yang lalu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa dosamu sampai ke awan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya Aku mengampunimu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan kamu menemuiKu dalam keadaan tidak menyekutukanKu dengan sesuatu pun, niscaya Aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi (pula)." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits ini hasan),

Dalam hadits di atas disebutkan tiga sebab mendapatkan ampunan :Berdo'a dengan penuh harap. Beristighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah. Merealisasikan tauhid, dan memurnikannya dari berbagai bentuk syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Hadits di atas juga menunjukkan luasnya rahmat Allah, ampunan, kebaikan dan anugerah-Nya yang banyak.

Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah yang ikhlas yaitu bila tidak separuh ia bertaubat. Inilah yang sering disebut sebagai taubat nasuha, yaitu melakukan doa taubat dengan benar dan sungguh-sungguh dengan kesadaran yang tinggi. Jika disadari, hidup ini laksana menelusuri jalan setapak yang berlumpur dan licin, maka setiap manusia harus mencuci kaki ketika kotoran mulai melekat. Agar resiko jatuh berpeluang kecil, diperlukan kehati-hatian dalam melangkah. Jangan lupa bertaubat. 


Baca juga artikel menarik lainnya :